תקנון אתר בסט בודי

1 . כללי

1.1 . אתר האינטרנט https://4allbestbody.com של בסט בודי להלן: “החברה” (משמש כאתר סחר
אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל).
2.1 .הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות
האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה.
על אחריותו של המשתמש לקרוא בעיון את “תנאי השימוש באתר”. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר,
מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
3.1 .גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
4.1 .בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
5.1 . בסט בודי רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
6.1 . בסט בודי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי
וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

2 .אודות המכירות

1.2 . המכירות באתר מתבצעות בשיטת מכירה רגילה, מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע
מראש עד גמר המלאי. מבצע הפעולה בוחר מוצר) מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה
(ומבצע את הקניה בהתאם להוראות הקיימות באתר.
2.2 .חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ על פי דין, בככל שמידה
וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין.
3.2 .טרם ביצוע הזמנה של מוצר אתה נדרש לרשום את הפרטים הבאים: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים
נוספים, אם וככל שידרשו. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
4.2 . חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
5.2 .מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
לתשומת ליבך: כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע
למכירה.
6.2 עם זאת, יובהר כי החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו
במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת החברה מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון.
במקרה זה, תהא רשאית החברה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה,
יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל
הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי ששולם.

3 .אספקת/הובלת המוצרים

1.3 . החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
2.3 . החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה שהם בין 7 – 14 יום עבודה. ומתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.
3.3 . באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
דע: החברה עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
4.3 . דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
במקרה של הובלה חריגה כאמור, החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
5.3 .זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. )ימי א’ עד
ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג(
6.3 . בעת אספקת המוצר, רשאית בסט בודי לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
7.3 .במקרה של אספקת מוצר הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה באתר.

4 .כשרות להשתמש באתר

כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים
המפורטים להלן:
1.4 .המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות .במידה ואינך בגיר )בן 18 ומעלה( או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
2.4 .המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
3.4 .המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
4.4 .המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

5 .מדיניות פרטיות

1.5 .לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים) הודעות לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר(.
2.5 .אתר בסט בודי הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה
ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת בסט בודי
באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני )Layer Socket Secure- SSL )משמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם
במערכת ועד להעברתם למערכת אתר בסט בודי .
2.5 .החברה מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהחברה תוכל לבחור
שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת
התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני
ו/או מסרון )הודעות שתקבל מהחברה(.
ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה.
3.5 .הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים )הודעות כאמור מהווה הסכמה
לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל S.M.S )פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות “שירותי
דפוס שונים או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.
4.5 . מתחייבים שלא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג'לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

6 .ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ-14 יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם, על ידי מסירת הודעה לחברה, ובמקרה כזה תשיב החברה לידי המשתמש את התמורה ששילם בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי שילוח אשר שולמו על ידי החברה.
ההחזר הכספי יבוצע לא יאוחר מ- 20 ימי עסקים באותו אופן בו בוצעה העסקה.
כאשר אמצעי תשלום בגין עסקה היה תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען לא תחול זכות הביטול.

צרכן המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה ,המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, באמצעות הודעה למס’ 050-329-0908 ו/או באמצעות שליחת מייל לשירות תמיכה של אתר האינטרנט בכתובת
service@4allbestbody.com
דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח
המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של בסט בודי החברה לתבוע את נזקיה בשל כך.
על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק
ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, החברה תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה.
בסט בודי החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
– במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
– במקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון.
– במקרה שהמשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או מסר פרטים שגויים.
– במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות
במכירה באופן תקין.
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.
במקרה זה, תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל
מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
*במידה והחבילה לא נאספה על ידי הלקוח מנקודת האיסוף והוחזרה למחסן שלנו, הלקוח יצטרך לשלם על משלוח חוזר
(שימו לב המשלוח החדש ישוחרר רק לאחר שהחבילה שלא נאספה הגיעה בחזרה למחסנים שלנו).
*במידה והזמן המוקצב לאיסוף החבילה עבר והחבילה לא נאספה, באחריות הלקוח ליצור איתנו קשר על מנת לבדוק את סטטוס חבילה זאת.
*תיאום המסירה בחברת צ’יטה מתבצע ע”י שליחת SMS לנמען, במידה ולנמען אין גישה לקבלת SMS הלקוח אחראי לתיאום האספקה ע”י מעקב באתר החברה –  לחצו כאן.
*הגעת סרק: כשל במסירת החבילה בשל סיבה הקשורה ללקוח תחויב בתוספת 25 ש”ח.
*שינוי כתובת לאחר יציאת המשלוח מהחנות, תחויב בתוספת של 25 ש”ח וזמן המשלוח עלול להתעקב.

7 .הגבלת אחריות של מפעילת האתר

1.7 .האתר בכלליותו – כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא )IS-AS .)
ייתכן והמידע אינו שלם ולחלופין ייתכן כי נפלו טעויות במידע והיה ויתגלו – החברה תפעל לתיקון הטעות עם התגלותה.
2.7 .החברה אינה אחראית לאי-דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע חרף כל מאמציה לדאוג לנכונותו.
החברה מבהירה כי ככל שיש באתר הפניות לקישוריות או אתרים אחרים הם נועדו לנוחיות המשתמש ואין
החברה נושאת באחריות לגביהם, ואין בהכללת הקישורים הללו משום אישור ו/או הסכמת החברה לחומר
והמידע המופיעים בהם והמידע הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת
ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו ו/או למתן שירות כלשהו.
3.7 .השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש, החברה אינה נושאת בכל אחריות או חברות בגין כל שיבוש,
טעות או השמטה בתוכן האתר.
4.7 .החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב
מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר מכל עילה שהיא לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם.
5.7 .החברה אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים.
התמונות שבאתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש כי ייבחר הבדלי צבעים או שינויים אחרים בין מראה
המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים
ומוצגים על גבי מסך מחשב.
6.7 .לתשומת הלב, בסט בודי רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר
מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.
7.7 .החברה אינה אחראית על מוצרים הדורשים התקנה ע”י בעלי מקצוע והמשתמש ו/או מי מטעמו התקינו
אותו בעצמם ונגרם נזק כתוצאה מכך.
לא ניתן לדרוש שירות/אחריות למוצר ללא הצגת חשבונית בה רואים במפורש תאריך הרכישה.
8.7 . בסט בודי דואגת שהמידע המוצג באתר יהיה נכון ומדויק ככל האפשר, ואולם יתכן והמידע אינו שלם
ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, בסט בודי בודקת את המידע
המוצג באתר, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים, בנסיבות בהן יתגלה לג’ים פיירטס, כי נפלה טעות במידע
המוצג באתר, תתקן את הטעות באופן מידי. בסט בודי אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס
למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו. בסט בודי מבהירה בזאת שהמידע
הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה
לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות,
הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן של בסט בודי אין כל אחריות בגין מידע מעין זה,
ואין בסט בודי ערבה למידת הדיוק של מידע זה. יחד עם זאת, מפעילי האתר ינקטו בכל האמצעים מול הספקים בכדי לפתור תלונות צרכנים.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר )לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וכד’.

8 .תנאים נוספים

1.8 .אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי או בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
2.8 .אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלות פרסומיה או בכל דרך אחרת.
3.8 .החברה שומרת על זכותה להמחות את זכויותיה או חלקן לפי תנאי שימוש אלו לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון מבלי כל חובה מצידה לפרסם את דבר ההמחאה באתר.
4.8 .הפעילות באתר וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד הן לגבי התוכן והן לגבי הסמכות המקומית.

9 .שירות לקוחות

1.9 .שאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר,
למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך
לפנות לנציגי שירות הלקוחות הטכני של החברה, אשר ישמחו לעזור בוצאפ 050-329-0908 או בטלפון 050-329-0908 .
2.9 .לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות התמיכה של אתר בסט בודי
050-329-0908 או service@4allbestbody.com אלקטרוני בדואר.

10. מוצרים פגומים, ביטול עסקה והחזרת מוצרים

ביטול העסקה:

בהודעת הביטול על הלקוח לציין שם מלא ומספר תעודת זהות.

בביטול רכישה בהתאם למסמך זה, יוחזר ללקוח המחיר ששולם תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול של הלקוח ויימסר לו עותק מהודעת ביטול החיוב. ההחזר יבוצע בקיזוז דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

הלקוח מתחייב לבדוק את המוצר שהזמין מייד לאחר קבלתו. במקרה של תלונה/ פגם, הלקוח מאשר ש בסט בודי תעביר את פרטיו ופרטי תלונתו ליצרן/ספק המוצר.

החזרת מוצר תתאפשר אם לא נפגם על ידי הלקוח.

ביטול עסקה שבוצעה באתר יתאפשר תוך 14 יום מקבלת המוצר/ המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר, באמצעות מסירת הודעת ביטול כאמור לעיל.

לקוח המעוניין לבטל רכישת מוצר, יחזיר את המוצר ל בסט בודי .

מתן החזר בגין מוצרים שנרכשו במבצע יבוצע בהתאם לסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח בגין אותו מוצר שהוחזר. במקרה של הטבות נלוות, יינתן החזר רק בהחזרת מלוא המוצרים לגביהם ניתנו הטבות עקב רכישת המוצר המוחזר.

לא ניתן לבצע זיכויים בכרטיסי דיירקט. במידה וביצעתם עסקה בכרטיס דיירקט, הזיכוי ייעשה באמצעות קופון לרכישה באתר.

על אף האמור במסמך זה, במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, איחור באספקה או אי קיום תנאי כלשהו של העסקה – לא ייגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם. בנוסף, במקרה כאמור, החזרת המוצר תיעשה במקום מסירתו (כלומר במקרה של מוצר שסופק באמצעות שליח עד הבית, איסוף המוצר מבית הלקוח ייעשה על ידי בסט בודי ועל חשבונה).

נציגי שירות המכירות והתמיכה של האתר ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל
נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
קנייה מהנה ?

צוות בסט בודי